Nyhedsbrev

Få nyheder og trafikinfo.


Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange pr. år.


En fremtidssikret trafikløsning

I kraft af sin beliggenhed har Århus udviklet sig i samklang med erhverv relateret til søfart og handel. Århus Havn har været porten, som byen hentede ny viden, inspiration og økonomisk fremdrift gennem. I dag er Havnen både en vigtig erhvervsvirksomhed og hjemsted for mange virksomheder. Som Danmarks største terminalhavn bidrager den samlet set med vækst. Havnen er med til at skabe byens puls.

Havnen skal også i fremtiden være en central del af Århus' liv. Når planerne om De Bynære Havnearealer er fuldt realiseret, er Havnen både virksomhed med fokus på at skabe fortsat vækst og hjemsted for boliger, andre erhverv, kulturelle institutioner og et nyt multimediehus.

Bag beslutningen om fremtidens havnemiljø i Århus ligger et ønske om helhed, sammenhæng med byen og æstetisk holdbare løsninger. I fremtiden bliver Havnen i endnu højere grad end i dag en bærende kraft og integreret i byen med tilbud til mange forskellige grupper.

Projekteringen af ”Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard”, som blev vedtaget af Århus Byråd den 8. oktober 2008, er fundamentet for den fremtidige adgang til havnearealerne. Byrådets beslutning er dermed et afgørende led i at realisere fremtidens sammenhængende byudvikling. Århus Havn skal fortsat være erhvervscentrum, og derfor skal vi skabe gode trafikforhold for alle.

Projektet består af to etaper: Etape 1:Omlægningen af Åhavevej fra motorvejen og ind til Marselis Boulevard samt Etape 2: Etableringen af tunnel under Marselis Boulevard og ny vej oven på denne. I daglig tale går projektet under navnet ”Tunnel under Marselis Boulevard” eller blot ”Marselistunnelen”, men begge elementer er afgørende for den samlede trafikløsning.

Projektets etape 1 er godkendt af Århus Byråd og sat i gang i juni 2010. Arbejdet forventes at stå færdigt i sommeren 2013. Projektets etape 2 er udsat, da EU-støtten er udeblevet i 2009. Trafik og Veje udarbejder en ny EU-ansøgning via Transportministeriet, og etape 2 går i gang, så snart finansieringen falder på plads.

En central adgangsvej til byens centrum
Marselistunnel-projektet er blandt de større anlægsprojekter i Århus med et budget på cirka 1,5 milliarder kroner.

Løsningen vil skabe en central adgangsvej direkte fra motorvejen til Havnen og samtidig løse en vigtig logistikopgave og skabe bedre forhold for beboerne i området.

Projektet er en på alle måder robust og holdbar løsning, som vil være bærende for udviklingen af Århus de næste mange år.

Vi undgår ikke, at et så omfattende projekt som Tunnel under Marselis Boulevard i anlægsperioden 2010 til 2015 vil give besvær og trafikale udfordringer. Derfor er det vigtigt, at målet holdes for øje – at sikre en infrastruktur, som skaber et solidt fundament for fremtidens udvikling.

Omfattende trafikplaner
Til at sikre en fleksibel afvikling af trafikken i hele anlægsperioden udarbejder vi trafikplaner, der ud over arbejdet på Marselistunnelen indarbejder byens øvrige anlægsprojekter.

Den samlede trafikplan bliver opdelt i en række delplaner for hver af de faser, som anlægsarbejdet forløber i. På den måde afvikler vi trafikken med så få gener som muligt. Planarbejdet er omfattende, fordi anlægsarbejderne er store og komplekse. Men også fordi Århus Kommune i samme periode etablerer en ny letbane ved Randersvej, ligesom vi omlægger havnearealerne ved midtbyen.

Bred informationsindsats
Et fast element i hele anlægsperioden er information til alle relevante interessenter med særlig fokus på borgere, trafikanter og erhvervsliv. Informationen fortæller overordnet om projektet og informerer på daglig basis om trafiksituationen. På den måde afvikler vi trafikken så gnidningsfrit som muligt.

Der indgår også en bred vurdering af mulige risici ved projektet, så vi for eksempel hurtigt kan informere, hvis der opstår akut behov for regulering af trafikken.

Trafikale og æstetiske gevinster
Når Marselistunnelen står færdig, vil der være fordele for alle. Overordnet skaber vi en fremtidssikret trafikadgang direkte ind i byens økonomiske centrum. Derudover får hele området en forbedret trafikstandard. Åhavevej løftes op i standard og vil effektivt sluse trafikken fra motorvejen ind til byen. Omkring krydset Viby Ringvej/Skanderborgvej bygger vi trafikramper og andre faciliteter, så trafikken kan afvikles hurtigere og med langt færre kødannelser end i dag.

Trafiksikkerheden omkring Marselis Boulevard bliver væsentligt forbedret, når den tunge trafik stort set bliver fjernet fra det lokale vejnet. Området bliver tryggere at færdes i, ikke mindst for børn, cyklister og andre bløde trafikanter. Beboerne vil opleve, at miljøet belastes mindre af støj og larm, og der bliver skabt en helt ny sammenhæng i kvarteret. Området omkring Marselis Boulevard får et æstetisk løft og bliver i højere grad en integreret del af bymiljøet.

Powered by Netaction